d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / O Kolegium

Kolegium2 Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) Rok założenia 1992

KLRwP powstało w celu opracowania strategii wdrożenia instytucji lekarza rodzinnego do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wśród 34 założycieli Kolegium znaleźli się mi. in. parlamentarzyści ze śp. Senator Zofią Kuratowską i Posłem Markiem Balickim, nauczyciele akademiccy z prof. Maciejem Latalskim, prof. Taduszem Tołłoczko, prof. Tadeuszem Chruścielem i doc. Rafałem Niżankowskim, czy wreszcie menedżerowie ochrony zdrowia i zwykli lekarze, na co dzień pracujący z pacjentami.

Wzorem dla powstającego wówczas stowarzyszenia było Royal College of General Practitioners w Wielkiej Brytanii oraz podobne organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 

Obecnie KLRwP zrzesza 4 500   lekarzy rodzinnych. 

KLRwP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych, w 1996, po blisko rocznym procesie oceny działalności zostało przyjęte do Światowej Organizacji Kolegiów i Stowarzyszeń Lekarzy Rodzinnych ( WONCA ).

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. 

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnej w społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić
do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

KLRwP aktywnie uczestniczy w procesie przekształceń systemu ochrony zdrowia. Szczególnym obszarem zainteresowania
jest podstawowa opieka zdrowotna oraz jej zadania i miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Najważniejsze cele KLRwP:

  • Wspieranie lekarzy rodzinnych w wykonywaniu praktyki
  • Wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego lekarzy rodzinnych
  • Kształtowanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej, którego podstawą jest medycyna rodzinna

Realizując swoje cele Kolegium sięga po różnorodne środki i metody. Dbałość o jakość świadczeń medycznych, udzielanych
w praktykach lekarzy rodzinnych była i jest jednym z najważniejszych priorytetów Kolegium. Od 9 lat nasza organizacja systematycznie opracowuje i publikuje wytyczne postępowania w różnych jednostkach i problemach klinicznych, korzystając w tym celu z wiarygodnej metodologii oraz najlepszych dostępnych źródeł i dowodów naukowych. W ślad za wytycznymi przygotowywane są pakiety edukacyjne, zamieszczane na naszej stronie internetowej, z których może skorzystać każdy lekarz, nie tylko członek Kolegium. Organizujemy liczne szkolenia, kursy i konferencje. Niektóre z nich mają charakter cykliczny i na dobre wpisały się
do kalendarza naszych aktywności. Od 11 lat regularnie co miesiąc ukazuje się nasz organ prasowy - pismo "Lekarz Rodzinny". 

Od wielu lat Kolegium propaguje nowoczesne, systematyczne podejście do problemu jakości. Dało temu wyraz organizując Szkołę Tutorów - liderów małych grup lekarzy rodzinnych, wspólnie analizujących i poprawiających jakość świadczonych przez siebie usług. Kolejny krok, to program akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych. Jego osią jest zestaw kilkudziesięciu standardów, jednoznacznie oddzielających praktykę marną od pożądanej. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce to także organizacja o bardzo wyraźnych ambicjach naukowych. Regularnie organizujemy zjazdy, konferencje i kongresy, na których lekarze rodzinni, ale i specjaliści zainteresowani różnymi aspektami podstawowej opieki zdrowotnej, prezentują swój dorobek. 

Od kilkunastu lat swoje prace naukowe lekarze mogą publikować też w kwartalniku naukowym naszego Kolegium - "Problemach Medycyny Rodzinnej". Gazeta ta ma dobrze ustaloną pozycję na rynku pism fachowych, czego odzwierciedleniem jest jej najwyższa punktacja w rankingu KBN pośród wszystkich pism publikujących prace z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.